Τα πηκτικά είναι ουσίες που μεταβάλλουν το ιξώδες των τελικών προϊόντων.
Υδατικής φάσης Λιπαρής φάσης