Πολιτική ποιότητας

Η  εταιρεία Γ.Ν.ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ A.Ε. εφαρμόζει και τηρεί σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, σε όλα τα στάδια που αφορούν την Εμπορία και Αποθήκευση:
  • Α΄ Υλών  και Προσθέτων για Βιομηχανίες Τροφίμων – Ποτών – Φαρμάκων & Καλλυντικών.
  • Προϊόντων για Προσωπική Χρήση για Ξενοδοχεία.
Με την παρούσα δήλωση Πολιτικής  Ποιότητας  η εταιρεία Γ.Ν.ΖΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ A.Ε. δεσμεύεται για τους κάτωθι αντικειμενικούς σκοπούς:  
  • Να παρέχει έγκαιρα  στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες,  που ικανοποιούν  τις δηλωμένες ανάγκες και απαιτήσεις τους.
  • Να τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς και πρότυπα, που διέπουν την δραστηριότητα της.
  • Να διασφαλίζει και να διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους και μέσα για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας. 
  • Να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι κατανοητό και αποδεκτό από όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας.
  • Να σέβεται το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. 
  • Να βελτιώνει συνεχώς την  Ποιότητα  σε όλα τα επίπεδα.
Η Διοίκηση της εταιρείας λαμβάνει συνεχώς όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας και την επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, με την πιστή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την ανασκόπησή του, την διόρθωση και συνεχή βελτίωσή του, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

Η πολιτική ποιότητας εξετάζεται και ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα και είναι κοινοποιήσημη  σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος.